Algemene voorwaarden

 1. ALGEMEEN

1.1          Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de heer J. Platje, h.o.d.n. ‘De Tuinruimer’ (hierna te noemen: Opdrachtnemer) en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2          De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3          Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4          De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2          Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.3          Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet onder deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

2.5          Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6          Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Onder overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst tot het verrichten van de volgende werkzaamheden:

 1. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten.
 2. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten.
 3. Het leveren van benodigde levende of stoffelijke materialen voor onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.
 4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

3.2          Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.3          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4          De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5          Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

3.6          Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.7          Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2          Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3          Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4          Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 1. CONTRACTSDUUR, UITVOERINGSTERMIJN

5.1          De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2          Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te geven voor de nakoming van de overeenkomst.

 1. HONORARIUM

6.1          Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2          Als geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.3          Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen het verschuldigde honorarium en de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6.4          Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6.5          Bovendien mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 1. PRIJS EN BETALING

7.1          Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat Opdrachtgever haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

7.2          Bij te late betaling is Opdrachtgever door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim.

7.3          Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ met een minimum van € 40,00. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

7.4          Indien Opdrachtnemer op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd is hij gerechtigd dat indien de kosten van derden veranderen, dit 1 op 1 door te belasten naar de Opdrachtgever.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1          Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de Opdrachtnemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

8.2          De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3          Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken dient na ontdekking onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken dient de nieuwwaarde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Opdrachtnemer te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van Opdrachtnemer tot vordering nakoming, opschorting of schadevergoeding.

8.4          Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de Opdrachtnemer op de geleverde zaken door zaakvorming of anderszins teniet gaat, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht van een bezitloos pandrecht voor op een zaak, tot zekerheidsstelling van al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden, uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van de Opdrachtnemer een bezitloos pandrecht op deze zaak te vestigen.

 1. ONDERZOEK, RECLAMES

9.1          Uitsluitend schriftelijke klachten over zichtbare gebreken in uitvoering van het werk als de levering van materialen, ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, worden door de Opdrachtnemer in behandeling genomen. Overige schriftelijke klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen te zijn ontvangen.

9.2          De verplichting tot betaling door de Opdrachtgever wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.

9.3          Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet de normale zorg in acht heeft genomen die van hem mag worden verwacht

9.4          Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel 15.

 1. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

10.1    Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de

Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de

tekortkoming haar rechtvaardigt;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.2        De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

10.3        Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding kan factureren of heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

10.4        In afwijking van het bepaalde onder 10.2 kan Opdrachtnemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, indien toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt uitgesproken, indien Opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtnemer zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 1. TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Opdrachtnemer heeft voorts het recht de daaruit voortvloeiende schade, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1        Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke verder aansprakelijkheid zijdens Opdrachtnemer uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade ook is uitgesloten.

12.2        Opdrachtnemer zal terzake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, nimmer meer verschuldigd zijn dan € 2.500.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.3        Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermogensschade of welke andere op geld waardeerbare schade van welke aard dan ook. Voor zover Opdrachtnemer geen beroep op dit artikel toekomt, zal zijn aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst met de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW. Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal Opdrachtnemer nimmer meer verschuldigd zijn dan de door hem over de 6 maanden voorafgaande aan zijn verzuim gefactureerde bedragen. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met door Opdrachtnemer verleende crediteringen. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.4        Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de Opdrachtgever tenzij de Opdrachtgever deze aanspraken zelf jegens Opdrachtnemer geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de Opdrachtgever de schade zelf geleden zou hebben.

12.5        Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Opdrachtnemer terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

12.6        Indien Opdrachtnemer werknemers of een (andere) derde voor wiens gedragingen hij krachtens wet aansprakelijk is aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt om onder diens leiding of toezicht werkzaam te zijn, zal de Opdrachtgever metterdaad voldoende toezicht houden resp. leiding geven en zal hij Opdrachtnemer vrijwaren voor diens aansprakelijkheid voor de gedragingen van die werknemer of derde.

12.7        Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.8        Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

 1. DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEWEZEN OF VERSTREKTE ZAKEN

Indien Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht met gebruikmaking van door de Opdrachtgever aangewezen of verstrekte zaken of materialen, valt slechts de uitvoering van die werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid en is het gebruik van die zaken/materialen voor risico van Opdrachtgever.

 1. VRIJWARINGEN

14.1    De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2        Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 1. RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 1. OVERMACHT

16.1    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Niet voor rekening van Opdrachtnemer komen onder meer beperkende overheidsvoorschriften, werkstaking (met inbegrip van werkliedenuitsluiting, langzaam aan acties, e.d.), ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oproer en oorlog en/of oorlogsdreiging.

16.3    Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

16.4    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5    Voorzoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

17.1        Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

17.2        Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

17.3        Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. MONSTERS EN MODELLEN

18.1        Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

18.2    Bij een opdracht terzake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 1. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of eventueel onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige, zo nodig minder ver strekkende, betekenis toe, zó dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 1. LEVERANTIES

20.1. Alle leveranties door de Opdrachtnemer worden, behalve wanneer deze onderdeel vormen van de overeengekomen aanneemsom en dus in de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

20.2 De Opdrachtnemer staat in voor de echtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en de overeenkomst. De Opdrachtnemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op de kwalitatief goede samenstelling van de te leveren materialen, dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hieraan zijn gesteld en afgestemd op de voor de Opdrachtnemer kenbare bestemming respectievelijk het gebruiksdoel. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen betreft geldt bij aflevering aan de Opdrachtgever het volgende: Bij beschadiging van materialen dient de Opdrachtgever deze op het ontvangstbewijs aan te tekenen en voorts binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk bij de Opdrachtnemer te reclameren, bij in gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient de Opdrachtgever dit ook op het ontvangstbewijs aan te tekenen.

20.3 Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, wordt door de Opdrachtnemer ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel (andere vormen van) overmacht. In die laatste gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de Opdrachtnemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalspercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de in dit opzicht relevante geleverde product(en).

20.4 Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- en/of tijdelijke terreinomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, heeft hij het recht – zonder dat dit de Opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd. De Opdrachtnemer heeft daarbij het recht de aanplant verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van geleverd materiaal noodzakelijk is.

 1. OPLEVERING Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Opdrachtgever. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer de Opdrachtnemer schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de Opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN                                         22.1        De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, ook indien die eventueel buiten Nederland wordt uitgevoerd is onderworpen aan Nederlands recht.     22.2        Alle geschillen welke tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Opdrachtnemer blijft echter wel bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.